Rupa Kammar
Mrs Uma Bhatkhande
Sahana Nadgouda
Tejaswini Sabnis
Mr Ashok Joshi
Sunita Pachange
Mr Gajanan Hegde
Faculty
Mrs Vasanta Kannavalli
Faculty
Pratibha Kulkarni
Principal