ಕಾಳಿನ ಪರಿಚಯ

ಶಿಶುವಿಹಾರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.ಮಕ್ಕಳು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

6th std children made puppet show on their English lesson “the king’s ministers