6/1, 7/1, 8/1 ಈಂ Iಗಿ(10th ) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು,
14/1 ಸಂಕ್ರಮಣ ರಜೆ
23/1 ತಬಲಾ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ
26/1 ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಪಾಲಕರಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
27/6 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ I
30/1 ಗಾಂಧೀಜಿ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಸರ್ವಧರ್ಮಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಗಾಂಧೀಭವನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಚಿಗುರು ಚಿಲುಮೆ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ತರಗತಿಗಳು