ಕಥಕಳಿಯ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

4,5,6,7 ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಕೆರಳದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶೋಭ (ಕಥಕಳಿಯ ಕಲಾವಿಧರು) ಕಥಕಳಿಯ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭಿನಯ,ನವರಸಗಳು,ಮುದ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿನಯನದೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

s

Story Telling By our Parent

One of the Baalabalaga parent took utmost interest in this activity. and she did for nursery children  and   children enjoyed the activity

Baala Balaga organised a trek to Kalkeri on 2nd of September. The Tourism Ministry of the school, which consists of one elected minister, a couple of students who volunteer, and a couple of teachers, decided to trek at this location because it is known to be a terrain that serves as an introduction to trekking for first-timers. Around twenty students from 7th to 10th standard and two teachers boarded a bus to Kelkari. Then, we walked for about 3 KM to reach the foot of the trek. On the way, we came across a beautiful lake. We collected some sticks that would help us navigate, and started walking uphill towards a tower. For some students, the trek was very easy, but some others struggled a little. As the trek was short, it did not take us more than half an hour to reach our

destination. From the tower, we saw the vast expanse of greenery. The Kalkeri View Point was definitely worth the trek. We gathered all the plastic waste around the tower, and headed back to the foot of the hill. After we had lunch and rested for a while, we walked back to the bus stop to find the bus already there. We returned to Dharwad tired and happy.

[PFG id=798]

Dental Health Education by Dr Girija Patil

Dental health widely affects the general health of the children .Importance of teeth and Golden rules of dental health etc  are discussed with children . Children questions reflected that they will be taking care of their teeth and have healty life style.

ಬಾಲಬಳಗದ ಪಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಕ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರು.